STAJ PROGRAMI
STAJ PROGRAMI VE UYGULAMASI

AMAÇMadde 1. Bu Yönergenin amacı; Fakültelerin ilgili bölümlerinin öğretim planına göre öğrencilerin staja başlama şartları ve esaslarını belirlemek, öğrencilerin okuldaki öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik, pratik bilgi ve becerilerini pekiştirmelerini ve mesleki görgülerini artırmalarını sağlamak, öğrencilerin staj sırasında uyacakları kurallar ile işyerlerinden beklenen hizmetleri saptamaktır.KAPSAMMadde 2. Staj Uygulama Yönergesi, Fakültelerin staj uygulaması gereken ilgili bölümlerindeki öğrencilerin staja başlama şartları ile esaslarını sağlayıcı yöntemleri kapsamaktadır.HUKUKİ DAYANAKMadde 3. Bu Yönerge; Karabük Üniversitesi, Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 4. ve 6. Maddelerine göre hazırlanmıştır.

STAJ SÜRELERİ VE YERLERİMadde 4. Staj uygulaması bulunan fakültelerin öğrencileri, dört yıllık öğrenimleri süresince, Staj türleri ve mesleki konular göz önüne alınarak hazırlanan programlara göre aşağıda belirtilen süre kadar  stajlarını yapmakla yükümlüdürler.FAKÜLTE

BÖLÜM

DÖNEM

SÜRE/DÖNEM

Teknik Eğitim Fak.

Döküm Öğretmenliği

2

25 İşgünü

Teknik Eğitim Fak.

Metal Öğretmenliği

2

25 İşgünü

Teknik Eğitim Fak.

Metal Öğretmenliği (İ.Ö)

2

25 İşgünü

Teknik Eğitim Fak.

Otomotiv Öğretmenliği

2

25 İşgünü

Teknik Eğitim Fak.

Otomotiv Öğretmenliği (İ.Ö)

2

25 İşgünü

Teknik Eğitim Fak.

Tasarım ve Kons. Öğretm.

2

25 İşgünü

Teknik Eğitim Fak.

Tasarım ve Kons. Öğr. (İ.Ö)

2

25 İşgünü

Teknik Eğitim Fak.

Tesisat Öğretmenliği

2

25 İşgünü

Teknik Eğitim Fak.

Tesisat Öğretmenliği (İ.Ö)

2

25 İşgünü

Teknik Eğitim Fak.

Bilgisayar Öğretmenliği

2

25 İşgünü

Teknik Eğitim Fak.

Talaşlı Üretim Öğretmenliği

2

25 İşgünü

Teknik Eğitim Fak.

Mobilya ve Dek.Öğr.

2

25 İşgünü

Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi(Safranbolu)

Mimarlık

2

25 İşgünü

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

3

25 İşgünü

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

3

25 İşgünü

Madde 5. Cumartesi günleri çalışılan işyerlerinde, öğrencinin bu günlerde yaptığı stajlar da  staj süresine dahildir.Madde 6. Staj işyerleri, bölümün staj komisyonunca temin edilebildiği gibi öğrencilerin kendi olanaklarıyla buldukları işyerlerinde de staj yapmaları mümkündür. Staj işyeri temini için ilgili bölümün staj komisyonunca belirlenen kurum ve kuruluşlara başvurular dekanlıklarca yapılır. Kendi olanaklarıyla staj yeri bulan öğrenciler, staj yapacakları yerden alacakları kabul belgesi ve bir dilekçe ile staj komisyonuna başvururlar. Öğrencinin başvurusu staj komisyonunca uygun bulunduğu taktirde, bu yerde staj yapması mümkün olur.8. maddede belirtilen öğrenciler staj yerini kendi olanaklarıyla sağlamakla yükümlüdürler.Madde 7. Burslu öğrenciler, stajlarının en az birini veya staj komisyonu uygun bulduğu taktirde tamamını kendilerine burs sağlayan kurumda yapabilirler.Madde 8. Bölüm tarafından staj yeri gösterilen öğrenci, zorunlu ve kabul edilebilir bir mazereti olmadıkça kendisine sağlanan staj yerine giderek stajını yapmakla yükümlüdür. Staj yerine gitmeyen öğrenciye ertesi yıllarda staj yeri sağlanıp sağlanmayacağı bölüm staj komisyonunun yetkisindedir.Madde 9. Staj süresi içerisinde hastalık, yakının kaybedilmesi vb. durumlarda işyerinin onayı ile staja bir süre ara verilmesinden kaynaklanan eksik günler staj bitiş tarihini takip eden günlerde ve aynı staj dönemi içerisinde tamamlanmak zorundadır.  Aksi taktirde staj, sonraki yarıyıllarda tekrarlanmak zorundadır.Madde 10. Stajlarının herhangi birini yurtdışında yapmak isteyen öğrenciler, Üniversite IAESTE (InternationalAssociation for the Exchange of Students for Technical Experience) temsilcisince açıklanan prosedüre göre hareket eder. Öğrencinin stajının kabulü, staj defteri ve öğrencinin yabancı ülkeden getireceği staj belgesi veya IAESTE teşkilatınca ilgili fakülteye gönderilecek sicil raporu incelenerek, bölüm staj komisyonunca yapılır.Madde 11. Dış ülkelerde yapılacak stajlar, uluslararası anlaşmalarda yer alan IAESTE yönetmelikleri ve prensipleri ile, Fakülte Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde uygulanır.Madde 12. Yabancı uyruklu öğrenciler stajlardan sadece birini kendi ülkelerinde yapabilirler.STAJ PROGRAMI VE UYGULANMASIMadde 13. Öğrenim süreleri içerisinde üç staj yapmakla zorunlu olan öğrenciler; en erken 2. yarıyıldan başlamak üzere, staj dersini bahar yarıyıllarının başında kodlamakla (almakla) yükümlüdürler. Bu suretle kodlanan stajlar yarıyıl sonundaki yaz aylarında yaptırılır.Madde 14. Öğrenim süreleri içerisinde iki staj yapmakla zorunlu olan öğrenciler; en erken 4. yarıyıldan başlamak üzere staj dersini bahar yarıyıllarının başında kodlamakla (almakla) yükümlüdürler. Bu suretle kodlanan stajlar  yarıyıl sonundaki yaz aylarında yaptırılır.Madde 15. Sekizinci yarıyılı bitirdiği halde staj derslerinden başarısız olmuş veya eksik stajı olan öğrenciler, diğer derslere devam zorunlulukları da göz önüne alınarak, ilgili bölümlerin staj komisyonlarının onayının da alınmasıyla 9. ve daha üst yarıyıllarda  da staj dersini dönem başında kodlayarak  dönem içerisinde de staj  yapabilirler. Ancak, öğrenciler her dönemde yalnızca bir staj yapabilirler.

Madde 16. Daha önceherhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görürken Karabük Üniversitesinin Fakültelerinin bölümlerinden birine kayıt yaptıran öğrencilerin, geldikleri yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları staj/stajlardan muaf olmak üzere staj komisyonuna yaptıkları başvurular, staj komisyonun ve bölüm başkanlığının uygun görmesi halinde  fakülte yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

Madde 17. Staj yapacak öğrenciler, ilgili evrakları (staj defteri, sicil fişleri ) ilgili fakültelerin öğrenci işleri bürosundan ücret karşılığında temin ederler.Madde 18. Stajlar ile ilgili detaylar (staj türleri, staj konuları ve bunların haftalara göre dağılımı, staj defterinin hazırlanmasında uyulacak kurallar), öğrencilere bölüm staj komisyonu tarafından duyurulur.Madde 19. Fakülte öğrencileri, bölümlerince uygun görülen programlara göre stajlarını yaparlar. Ancak, stajlarını yaptıkları kurumlar, staj çerçevesi içerisinde kalmak şartı ile staj programlarında, işletmenin özelliklerini dikkate alarak öğrenciler için yararlı olacak değişiklikler yapabilirler. Öğrenciler bu programlara uymakla yükümlüdürler.Madde 20. Staja gönderilen öğrencilerin çalışma durumları, hal-hareket ve devam durumları, gerekli görüldüğütaktirde, ilgili bölümlerin görevlendireceği öğretim elemanları tarafından kontrol edilir ve bölüm başkanlığına rapor edilir.Madde 21. Staj yerleri bölüm tarafından sağlanan öğrencilerin staj yapacakları kurumlar bir liste ile öğrencilere ilan edilir. Ayrıca,  ilgili kurum müdürlüğüne staj yapacak öğrencilerin bir listesi gönderilir.Madde 22. Öğrenci, staj yaptığı kurumun, iş içinde ve dışında uyguladığı disiplin ve emniyet kurallarına uymakla yükümlüdür. Disipline aykırı hareketlerinden dolayı, kurum tarafından stajlarına son verilen veya stajlarını tamamlamış olmalarına karşın yetersiz sicil alan öğrencilerin stajları geçersiz sayılır.Madde 23. Öğrenci staj defterine, staj programına uygun olarak staj süresince yaptığı gözlemleri, incelemeleri,pratik  çalışmalarla ilgili öğrendiklerini aktarır. Staj bitiminde defter, kurum yetkililerince incelenip onaylanır.Madde 24. Staj bitiminde ilgili kurum, öğrenci staj fişlerini doldurup birini gizli kaydıyla kapalı zarf içerisinde ve ağzı mühürlü olarak üniversitenin ilgili Fakülte Dekanlıklarına gönderir. Diğeri kurumca saklanır.Madde 25. Öğrenci, kurum yetkililerince imzalanan staj defterini, dönem içi stajda stajın yapıldığı yarıyılın sonuna kadar, yaz dönemi stajında ise o yılın Ağustos ayının sonuna kadar, fakültelerin ilgili bölümlerinin sekreterliğine teslim etmek zorundadır.Fakültelerin öğrenci işlerine ulaşan sicil fişleri ise zimmet karşılığı ilgili bölüm sekreterliklerine teslim edilir.

STAJDA BAŞARI VE BAŞARISIZLIKMadde 26. Bölüm staj komisyonu, yapılan stajın türü ve konularına uygun olarak defterleri sınıflandırır ve ilgili öğretim elemanlarına (uzmanlık alanlarını dikkate alarak) dağıtarak defterlerin incelenmesini sağlar. Defterin teknik olarak kabulü (içeriğinin onayı), incelemeyi yapan öğretim elemanının sorumluluğundadır.Madde 27. Staj komisyonu gerekli gördüğü takdirde, öğrenciyi çağırarak stajla ilgili yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgisini sorgular ve başarılı olup olmadığına karar verir.Madde 28. Bölüm staj komisyonu tarafından stajları geçersiz sayılan veya başarısız bulunan öğrenci stajını tekrarlamak zorundadır.

Madde 29. Staj komisyonu kararına, Bölüm başkanlığı nezdinde itiraz edilebilir.Madde 30. Bu Yönerge ve ekindeki kurallarda yer almayan hususlarda, staj komisyonunun önerisi ile Fakülte Yönetim Kurullarınca karar verilir.YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Madde 31. Bu Yönerge 2008-2009  öğretim yılından itibaren uygulanmak üzereSenato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 32. Bu yönerge hükümlerini Karabük Üniversitesine bağlı Fakülte Dekanlıkları yürütür.