Endüstri Stajı
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ


2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi Endüstri Stajı İşleyiş Takvimi
Adım 1: Ders Kayıt: Staj yapacak öğrenciler öncelikle ders kayıt döneminde staj derslerini kodlayarak Endüstri Stajı dersini almış olmaları gerekir (Son Tarih: Ekle-sil haftasıdır).
Adım 2: Staj Başvuru: Öğrenciler Staj başvurusunda bulundukları firmaya, Üniversitemizin öğrencisi olduğunu gösterir Staj Başvuru ve Kabul Belgesi” ni (Başvuru ve Kabul Belgesinin örneği aşağıda eklidir) doldurup, Bölüm Başkanlığına  imzalatıp firmaya vereceklerdir (Son Tarih: Nisan'ın Son haftası).
Adım 3: Staj Kabul: Öğrencinin staj başvurusunda bulunduğu firma, öğrencinin staj yapmasını kabul ettiği takdirde “Staj Başvuru ve Kabul Belgesi”ni  doldurup öğrenci vasıtasıyla elden veya postayla Üniversiteye gönderecektir.  (Son Tarih: Nisanın son haftası)
Adım 4: Staj Değerlendirme: Bölüm başkanlıklarında toplanan “Staj Başvuru ve Kabul Belgesi” Mayıs Ayının 15’ine kadar değerlendirilip  staj yeri kabul edilen öğrenciler bölüm panosunda  ilan edileceklerdir. Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler ve zorunlu nedenlerle staj kabul belgesini getiremeyen öğrenciler Mayıs ayının son gününe kadar bölümlerine teslim edip staj yerlerini onaylatmak zorundadırlar.
Adım 5: Sigorta Primlerinin Yatırılması: Bölümler, staj yapan öğrencilerin listesini oluşturup  sigorta primlerini yatırmak üzere  ilgili dekanlık birimine verecektir. (Son Tarih: Haziranın Birinci haftası).  
Adım 6: Staj Başlama Belgelerinin Teslim Alınması: Öğrencilerin Sigorta Primleri (İş Kazası ve Meslek Hastalığı) Üniversitemiz  tarafından karşılanmakta olup staj yapılan firmanın bu hususta bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
Adım 7: Stajın Yapılması: Yaz döneminde stajlar yapılacaktır. Öğrenciler  staj  süresince  staj defterlerini doldurup firmaya onaylattıracaklardır.
Adım 8: Stajın Tamamlanması: Staj bitiminde, Staj Defterini (defterin örneği  aşağıda eklidir) ve Staj Sicil Fişini (Staj Sicil Fişi örneği aşağıda eklidir) kapalı bir zarf içerisinde, ilgili bölüm sekreterliğine elden veya posta ile teslim edeceklerdir (Son Tarih: Derslerin Başlaması) Evrakların bölüm sekreterliğine tesliminden öğrenci sorumludur.
Adım 9: Notların Girilmesi: Bölümler staj defterlerini inceleyip, stajı kabul edilen veya edilmeyen  öğrencilerin listesini komisyon kararı ile birlikte Eylül ayı içerisinde Dekanlığa bildirecekler ve bölüm panolarında ilan edeceklerdir.Endüstri Stajı Staj Defteri için tıklayınız.
Endüstri Stajı Staj Başvuru ve Kabul Belgesi için tıklayınız.
Endüstri Stajı Staj Sicil Fişi için tıklayınız.